Climatització

Instal·lació d'aparells d'Aire Condicionat en vivendes, comerços i indústries.

Tipus d’instal·lacions :

·En vivendes, aire condicionat tipus domèstic, solament fred o fred i bomba de calor, mitjançant «split» de paret, i combinat de vàries unitats interiors i una exterior condensadora, amb comandament a distància.

· Connexió de canonades refrigerants, instal·lació elèctrica individualitzada, connexió de drenatge a desguassos, instal·lació protegida amb canal de superfície i suport unitat exterior.

· En comerços i indústries, amb equips d'aire condicionat de fred i/o calor, mitjançant «split» de paret, terra, horitzontal al sostre, cassette al sostre, horitzontal per conductes i conducte industrial.

· Diferents unitats interiors evaporades i exteriors condensadores.

· Elaboració de Pressupostos, instal·lació i muntatge i posada en servei dels equips i instal·lacions.